Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2022 r. o godz. 10:00w kancelarii komornika pod adresem:    Toruń,  Piernikarska 1/3odbędzie się pierwsza licytacja  udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości   położonej  pod adresem: 87-134 Zławieś Wielka, Czarnowo  działka nr 114     , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00069280/7   

 

Niezabudowana nieruchomość o powierzchni 1,76 ha, ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu. Nie jest uzbrojona ani zagospodarowana.Dla działki nr 114 gmina Zławieś Wielka nie sporządziła planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka uchwalone przez Radę Gminy Uchwała nr XX/16/2016 z dnia 11.05.2016r. zgodnie z którym działka 114 stanowi tereny rolne.Działka ma dostęp do drogi publicznej. Teren jest zalewowy więc jego uprawa jest ryzykowna. Obecnie użytkowany jest jako:- łąka - Ł III -  1,20 ha,- pastwisko - Ps IV - 0,56 ha.należącej do dłużnika: Andrzej Wacław Kolano.Suma oszacowania wynosi 26 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 19 987,50 zł.Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania -

2 665,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:    PKO BP SA II O. Toruń 03 10205011 0000 9802 0016 3394Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. 

 

 

Komornik Sądowy 

Romuald Czaplewski

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

29 września 2022

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON