Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.

 
OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na
podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu    06-10-2022 r. o godz. 09:30 w
budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę pod adresem
Warneńczyka 1, 87-100 Toruń w sali nr  216, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości  zabudowanej   stanowiącej lokal mieszkalny nr
20 o pow. użytkowej 66,11 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i wc, piwnicy o pow. 2,5 m2 i miejsca postojowego
o pow. 16 m2,  położonej  pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Kozacka 9
A/20   , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00051480/0    będącej 
własnością dłużnika: Piotr Filiński.
Suma oszacowania wynosi 291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 218 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00 zł najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
62 11301017 0021 1000 2790 0004
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
 03 10205011 0000 9802 0016 3394
 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w
dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Toruniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się
na sygnaturę akt sądowych: Sygn.akt X Co 747/18 Ś).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w
księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i
nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z
chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Romuald Czaplewski

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

06 stycznia 2022

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON