Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.

 
OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę pod adresem Warneńczyka 1, 87-100 Toruń w sali nr  302, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału lokalu mieszkalnego   położonego  pod adresem: 87-100 Toruń, Parkowa 15/4, Toruń   , dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00060733/5 o powierzchni użytkowej 71,29 m2 i piwnicy  o powierzchni 11,96 m2, będącej  własnością dłużnika: Rafała Tycjana Trzpil  .
Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 112 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie
62 11301017 0021 1000 2790 0004
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
  85 10205011 2125 0000 3000 1816
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: X CO 333/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
Romuald  Czaplewski
 
 
 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

06 stycznia 2022

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON