KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW bez
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW bez
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2018 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 201/202/207 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego:
- lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 89,16 m2, składający się z 5 pokoi, 2 kuchni, 2 przedpokoi, 2 łazienek (połączony z 2 mieszkań),
należącego do dłużników: Tomasz Szczotarski, Katarzyna Szczotarska, Anna Danilewski
położonego: 87-100 Toruń, ul. Bażyńskich 27/23,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Geofizyka" pod numerem 3/EGZ/2015 (Adres spółdzielni: 87-100 Toruń, ul. W. Polskiego 32 )
dla którego SR w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.
Suma oszacowania wynosi 276 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 w pok. 201/202/207 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
 

 

II Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny badano w oparciu o informacje uzyskane w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Geofizyka” w Toruniu oraz oPostanowienie o nabyciu spadku po Leokadii Szczotarskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. . Ustalono, że:

Wyceniany lokal mieszkalny nr 23 położony jest w Toruniu, przy ulicy Bażyńskich 27 i posiada powierzchnię użytkową 89,16 m2 oraz dwie piwnice.

Lokal usytuowany jest na drugim piętrze.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Tomaszowi Szczotarskiemu, Katarzynie Szczotarskiej i Annie Wandzie Danilewski, każdemu z nich po 1/3 części.

Lokal mieszkalny wpisany jest w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Miesz-kaniowej ,,Geofizyka” pod numerem 3/EGZ/2015.

Właścicielem lokalu mieszkalnego i administratorem budynku jest Spółdzielnia Miesz-kaniowa ,,Geofizyka” z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Wojska Polskiego 32.

 

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny położony jest na działce ewidencyjnej nr 158/9 o powierzchni 14207 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/0009652/8. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczysty do dnia 2089-12-05 Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Geofizyka” w Toruniu i właściciele nabytych lokali w częściach odpowiadającym ich udziałom.

 

2. Dane z ewidencji gruntów i budynków w Toruniu

BUDYNKI

 

NUMER

FUNKCJA

ROK

ILOŚĆ KOND.

POW. ZAB. [M2]

046301_1.0011.158/9.1_BUD

budynki mieszkalne

1962

5

554

 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE

 

JEDNOSTKA EW.

OBRĘB

ARKUSZ

NUMER

POW. EW.

NR JEDN. REJ.

046301_1 TORUŃ

0011

1

158/9

14207

230

 

 

3. Opis nieruchomości

3.1. Lokalizacja

Wyceniany lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w prawobrzeżnej części Torunia przy ulicy Bażyńskich, w dzielnicy „Mokre”. Dzielnica ,,Mokre” posiada funkcję dzielnicy przemysłowo – handlowo - ogrodniczej. Ograniczona jest ulicami: od zachodu Legionów, od północy Polną, od wschodu linią kolejową do Olsztyna i od południa stawem Kaszownik. Budynek mieszkalny leży w odległości około 2 km od centrum miasta, na osiedlu mieszkaniowym zbudowanym w latach 60 – tych ubiegłego wieku przez zakład przemysłowy ,,Elana” w Toruniu.

Ulica Bażyńskich, jest boczną ulicą Torunia, osiedlową. Biegnie pomiędzy ulicami Grudziądzka i Batorego. Jest dwukierunkowa, z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Budynek mieszkalny leży szczytem do ulicy Bażyńskich.

W pobliżu nieruchomości znajduje się centrum handlowo – usługowe ,,Kwadrat”, kościół parafialny, szpital miejski, dwa przedszkola i apteka a po drugiej stronie ulicy Bażyńskich szkoła podstawowa.

Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, przystanki tramwajowe i autobusowe położone są przy ulicy Kościuszki, około 200 m od nieruchomości - możliwość dojazdu do centrum miasta i większości dzielnic Torunia.

W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i szkoła podstawowa.

Lokalizację ogólną, szczegółową i dojazd do nieruchomości określono jako bardzo korzystne.

 

3.2. Opis budynku mieszkalnego

Jak ustalono w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Geofizyka”, w której zasobach znajduje się wyceniany lokal, budynek mieszkalny został zbudowany w 1962 roku. Posiada trzy klatki schodowe i cztery kondygnacje nadziemne. Na każdej kondygnacji znajdują się po trzy lokale mieszkalne. Budynek jest całkowicie podpiwniczony, posiada także strych. W jego skład wchodzi 36 samodzielnych lokali mieszkalnych.

 

 

 

 

Konstrukcja i wykończenie:

- ławy betonowe i żelbetonowe wylewane na mokro,

- ściany podziemne betonowe, wylewane na mokro,

- ściany nośne z cegły pełnej,

- ściany zewnętrzne z cegły pełnej, ocieplone styropianem 5 cm,

- ściany działowe z cegły dziurawki,

- stropy z płyt prefabrykowanych DZ,

- dach wentylowany z płyt korytkowych ułożonych na ścianach ażurowych,

- pokrycie – 2x papa asfaltowa,

- schody, podesty z płyt prefabrykowanych żelbetowych, pokrytych warstwą lastryka.

 

Instalacje:

  • elektryczna,

  • wodno – kanalizacyjną,

  • centralnego ogrzewania,

  • ciepłej wody,

  • gazową,

  • domofonową,

  • telewizji kablowej.

 

3.3. Opis lokalu mieszkalnego na podstawie rzutu i oględzin zewnętrznych

Wyceniany lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 89,16 m2 został połączony z dwóch lokali, nr 22 i nr 23 i jest nietypowy. Znajduje się na trzecim piętrze w środkowej części budynku i składa się z 5 pokoi o wymiarach 14,19 m2, 14,02 m2, 12,05 m2, 9,02 m2 i 9,77 m2, 2 kuchni, 2 przedpokoi oraz dwóch łazienek z wc. Posiada dwa wejścia z kory-tarza.

Lokal usytuowany jest dwustronnie, okna 3 pokoi wychodzą na stronę zachodnią, okna z pozostałych pomieszczeń na stronę wschodnią. Układ przestrzenno - funkcjonalny lokalu dobry, 2 pokoje ,,przejściowe”.

 

Opis lokalu na podstawie oględzin zewnętrznych:

Drzwi wejściowe (2 szt.) płytowe, stare malowane farbą olejną. Okna z PCV. Stan techniczny lokalu i standard wykończenia określono jako średnie z uwagi na brak możliwości wejścia do lokalu i wykonania oględzin wewnętrznych. Lokal zamieszkuje obecnie pan Tomasz Szczotarski.

 

16 października 2017

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.