KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 84267/1
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 84267/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2018 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 207 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc,
należącego do dłużnika: Emilia Sypniewska
położonego: 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 44/2,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 84267/1 [NKW: TO1T/00084267/1]
Suma oszacowania wynosi 188 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O.Toruń 03 1020 5011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 w pok. 207 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 

II Opis stanu nieruchomości

1. Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości badano w oparciu o księgę wieczystą nr KW TO1T/ 00084267/1 prowadzoną dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, którą rzeczoznawca badała w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych w formie elektroni-cznej. Ustalono, że:

Dział I – Oznaczenie nieruchomości

Lokal

 • Województwo kujawsko – pomorskie, gmina Toruń, miejscowość - Toruń,

 • Ulica Broniewskiego 44, numer lokalu – 2,

 • Przeznaczenie lokalu – lokal mieszkalny,

 • Opis lokalu: pokój – 2, kuchnia – 1, przedpokój – 1, łazienka z wc – 1,

 • Kondygnacja – 1,

 • Wyodrębniono z Kw 00008606/4.

 • Odrębność – nie.

Pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią przynależną– 47,55 m2.

 

Dział I Spis praw związanych z własnością

Opis spółdzielni mieszkaniowej:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kopernik” z siedzibą w Toruniu.

 

Dział II - Własność

Uprawnieni

W udziale 1/1 Emilia Anna Sypniewska, córka Janusza i Malwiny

 

2. Dane z ewidencji gruntów i budynków dla gruntu budynku mieszkalnego

BUDYNKI

NUMER

FUNKCJA

ROK

ILOŚĆ KOND.

POW. ZAB. [M2]

046301_1.0005.35_BUD

budynki mieszkalne

1970

4

588

 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE

JEDNOSTKA EW.

OBRĘB

ARKUSZ

NUMER

POW. EW.

NR JEDN. REJ.

046301_1 (TORUŃ)

OBRĘB 5

1

171/2

4174

77

 

Działka gruntu nr 171/2 zapisana jest w księdze wieczystej TO1T/ 00008606/4. Właścicielem gruntu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kopernik” w Toruniu oraz właściciele nabytych lokali mieszkalnych w częściach odpowiadającym ich udziałom.

 

 

 

3. Opis nieruchomości

3.1. Lokalizacja

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny położony jest w Toruniu przy ulicy Broniewskiego, w dzielnicy Bielany. Odległość od centrum miasta wynosi około 4 km od centrum miasta.

Toruń jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie kujawsko – pomorskim. Leży nad rzekami Wisła i Drwęca. Prawobrzeżna część miasta na Pomorzu, lewobrzeżna na Kujawach. Toruń jest siedzibą marszałka województwa kujawsko - pomorskiego, siedzibą organów samorządu województwa, czyli Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Kujawsko - Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego oraz jednostek wojewódzkich im podporządkowanych, a także siedzibą starosty powiatu toruńskiego. Obecnie jest szesnastym miastem w kraju pod względem liczby ludności wynoszącej 203158 mieszkańców (wg GUS z 31 grudnia 2014). Miasto jest dużym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym, naukowym, akademickim i turystycznym oraz węzłem drogowym i kolejowym.

W 1997 roku toruński średniowieczny zespół miejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 roku Toruń jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO.

Na terenie Torunia działa blisko 150 placówek oświatowych różnego rodzaju i szczebla, w tym 28 szkół podstawowych, 28 gimnazjów, 15 liceów ogólnokształcących, 12 publicznych techników, 11 zasadniczych szkół zawodowych oraz 40 przedszkoli.

Wyższe uczelnie w Toruniu, to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (założony w 1945), który jest jednocześnie największą uczelnią w województwie, posiadającą

16 wydziałów. Poza tym w Toruniu funkcjonują: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, Nauczy-cielskie Kolegium Języków Obcych, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema, Uniwersytet Gdański – Kolegium Językowe w Toruniu, Kolegium Mody ASP w Toruniu (oddział ASP Łódź), Wyższa Szkoła Bankowa (założona w 1998). Największa i najlepsza biznesowa uczelnia prywatna w województwie kujawsko-pomorskim, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (założona w 2001), Toruńska Szkoła Wyższa (założona

w 2003 roku), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Wydział Techniczny w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej.

Bielany to stara dzielnica Torunia, zlokalizowana w jego północno-zachodniej części, od centrum oddzielona tzw. laskiem bielańskim, zalesionym pasem wydmowym. Znaczną część tej dzielnicy porastają lasy iglaste, przeważnie sosnowe. W latach 70 – tych powstało tu duże osiedle mieszkaniowe budynków wielorodzinnych zbudowanych z ,,wielkiej płyty wraz z infrastrukturą oraz w ich sąsiedztwie obiekty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny znajduje się na tym osiedlu, przy ulicy Broniewskiego.

Ulica Broniewskiego jest jedną z głównych ulic Torunia, jest dwupasmowa z chodnikami dla pieszych i oświetleniem. Pomiędzy pasmami jezdni zlokalizowano linię tramwajową. Ulica Broniewskiego biegnie pomiędzy ulicą Sienkiewicza i Szosą Bydgoską. Budynek mieszkalny leży szczytem do ulicy, pomiędzy ulicami Broniewskiego i Fałata.

Baza handlowo – usługowa ze sklepami TESCO, Polo Market i ALDI znajduje się od 100 do 300 m od nieruchomości, na rogu ulic Reja i Broniewskiego a także przy ulicy Fałata i Gagarina. W pobliżu znajdują się również obiekty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Przystanki komunikacji miejskiej (tramwajowe) usytuowane są przy tej samej ulicy, około 150 m do nieruchomości – istnieje możliwość dojazdu do centrum miasta i większo-ści dzielnic Torunia.

W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się budynki mieszkalne wielorodzinne. Lokalizację ogólną określono jako korzystną, lokalizację szczegółową i dostępność komunikacyjną określono jako bardzo korzystne.

 

3.2. Opis budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny znajdujący się pod adresem Broniewskiego 44-54 jest murowany, 4 – kondygnacyjny (3 – piętrowy). Został zbudowany w 1970 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Kopernik” w Toruniu. Posiada dach jednospadowy, pokryty papą. Składa się z czterech klatek schodowych. Drzwi wejściowe znajdują się od strony zachodniej, są wykonane z PCV i zaopatrzone w domofony. Budynek został ocieplony i odnowiony w 2000 roku.

Wyposażenie budynku w instalacje:

 • elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, ciepła woda.

 

Budynek nie został wpisany do Rejestru Zabytków ani do Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

 

3.3. Opis lokalu mieszkalnego

Wyceniany lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,55 m2 znajduje się na parterze i składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal posiada balkon i małą loggię, którą zabudowano i obecnie stanowi ona wnękę w większym pokoju. Lokal usytuowany jest dwustronnie, okna z kuchni z jednego mniejszego pokoju, w tym balkon wychodzą na stronę wschodnią, okno z większego pokoju i zabudowanej loggi na stronę zachodnią z widokiem na budynek sąsiedni. Układ przestrzenno – funkcjonalny bardzo dobry, wejścia w wszystkich pomieszczeń mieszkalnych znajdują się w przedpokoju (mieszkanie rozkładowe).

 

Opis pomieszczeń:

 • Kuchnia – na podłodze płytki ceramiczne podłogowe, na ścianach do wysokości około 1,80 m płytki ceramiczne ścienne. Sufit malowany, okno z PCV.

 • Pokoje – ściany malowane na gładzi gipsowej, na podłodze parkiet, okna z PCV.

 • Przedpokój – ściany malowane, posadzki z płytek ceramicznych podłogowych.

 • Łazienka z wc – płytki ceramiczne położono na całej powierzchni ścian i na podłodze. Łazienka wyposażona jest w kabinę prysznicową, umywalkę i muszlę klozetową typu ,,Geberyt”.

 • Drzwi wewnętrzne drewniane.

 • Drzwi wejściowe nowego typu, wzmocnione.

 • Posadzka na balkonie z płytek gresowych.

Wyposażenie w instalacje i opomiarowanie lokalu – pełne.

Stan techniczny lokalu mieszkalnego określono jako dobry.

 

27 sierpnia 2018

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.