KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23978/3
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 23978/3
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski  Kancelaria Komornicza nr I na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-10-2019 roku o godz.  10:40 w  budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowa 31   w sali nr  207  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:
- nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią inwentarską i budynkiem mieszkalno-gospodarczym
należącej  do dłużnika: Andrzej Gotowt
położonej: 87-126 Obrowo, ul. Wiślana 18, Silno,
     dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 23978/3   [NKW: TO1T/00023978/3]
Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    301 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić  na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 pok. 207   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
I. Oznaczenie nieruchomości:
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Silno, w gminie Obrowo, w powiecie ziemskim toruńskim, wzdłuż drogi krajowej Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa. Silno leży ok. 15 - 18 km od Torunia, 200 m od drogi powiatowej. Dojazd do drogi odbywa się drogą gruntową a następnie drogą wewnętrzną. W Silnie jest jeden sklep spożywczy, kilka firm, hurtownia części samochodowych i wózków widłowych. Centrum handlowe i szkoła podstawowa znajdują się w pobliskiej Złotorii lub Osieku nad Wisłą.
Nieruchomość składa się z działki nr 44/2 o powierzchni 3900 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 23978/3. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Jest uzbrojona w energię elektryczną, ma własne ujęcie wody, nie ma kanalizacji i gazu, a ścieki odprowadzane są do szamba. Dojazd odbywa się drogą służebną przez działkę nr 44/5.
Budynek mieszkalno - użytkowy leży przy granicy działki. Jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym i małą piwnicą. Zbudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku. Jest murowany z cegły Porotherm, nieocieplony i nieotynkowany. Strop betonowy, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Schody na poddasze betonowe, licowane płytkami gresowymi.
 
II. Przynależności, budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego:     
 
Budynek mieszkalny z częścią inwentarską leży przy wjeździe na dziakę. Jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowanym jako strych. Zbudowany prawdopodobnie przed II wojną światową. Składa się z części mieszkalnej i gospodarczej, murowany z cegły. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty strzechą. Budynek w większości się zawalił i aktualnie nie przedstawia żadnej wartości. Nie jest od dawna zamieszkały ani w żaden inny sposób użytkowany. Oprócz w/w budynku na działce znajduje się wiata drewniana rekreacyjna.
 
III. Stwierdzone prawa i ciężary w/g wpisów z KW:  
 
Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 44/5 pasem szerokości 4 m od strony północnej na granicy nieruchomości na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 23978.
 
Dla opisywanego obszaru Gmina Obrowo nie sporządziła planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Gminy nr XXIV/150/2000 z dnia 28-04-2000 roku zgodnie z którymi, nieruchomość leży na obszrze o przeznaczeniu podstawowym - usługi turystyczne i przeznaczeniu uzupełniającym - rekreacja i turystyka.
 
24 września 2019

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.