KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 1763/3
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 1763/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-11-2018 roku o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 201  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej: nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 4,0500 ha (40500m2), działka ewidencyjna nr 24, 
należącej  do dłużników: Mieczysław Lech, Agnieszka Lech,
położonej: 87-148 Łysomice, Zęgwirt, gm.Łysomice,
     dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 1763/3   [NKW: TO1T/00001763/3]
Suma oszacowania wynosi 400 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     300 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto  depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika: PKO BP SA II O. Toruń  03 10205011 0000 9802 0016 3394 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul.Młodzieżowa 31 w pok. 201  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
 
Komornik Sądowy
 
 
 
I. Oznaczenie nieruchomości, jej granice lub oznaczenia katastralne a w miarę możliwości jej  obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów:
 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Zęgwirt gm. Łysomice w powiecie toruńskim. Zęgwirt jest położony ok. 17 km od Torunia, 5 km od Urzędu Gminy Łysomice i ok. 1 km od drogi krajowej Nr 91 z Cieszyna do Gdańska.
Działka ewidencyjna nr 24 o powierzchni 4,0500 ha ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KW TO1T/00001763/3. Położona w centrum miejscowości, przy drodze utwardzonej biegnącej w kierunku miejscowości Wytrębowice. W sąsiedztwie są pola uprawne, budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowania gospodarcze. Nieruchomość jest działką gruntową niezabudowaną. Ma kształt regularny równoległoboku. Przylega do drogi asfaltowej i gruntowej. Nie jest ogrodzona ani uzbrojona, ale w drodze przebiega wodociąg gminny a w pobliżu biegnie linia energetyczna.
Obszar gruntu stanowi bardzo dobrą przydatność glebowo - rolniczą, grunty orne  klasy III a i III b, w 100%.
Dostęp nieruchomości do drogi publicznej, przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Dla opisywanego obszaru Gmina Łysomice nie sporządziła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice -  Uchwała nr XVIII/112/2012 z dnia 26.04.2012 r.  wyceniana nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:
        - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej.
 
Obecnie Gmina Łysomice nie sporządziła aktualnego gminnego planu zagospodarowania przestrzennego dla licytowanej nieruchomości.

 

17 października 2018

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.