KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2021 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę pod adresem                ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń w sali nr  216, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   stanowiącej  działkę ewidencyjną nr 10/14 o pow. 2 597m2, grunty rolne zabudowane,  położonej  pod adresem: 87-148 Chełmża, ul. Trakt 5   , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00015306/3  o powierzchni 2 597,00 m2,  zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 193,90 m2, garażem o powierzchni użytkowej 47,57m2, budynkiem inwentarskim murowanym o powierzchni 96,97m2, będącej  własnością dłużnika: Krzysztof Tomalkiewicz.
Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 172 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu
Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu
26 10205011 2125 0000 3001 1899
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: Sygn.akt XI Co 113/16 Ś).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
19 października 2021

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.