KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 23978/3
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 23978/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2020r. o godz.12:00 w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy. ul. Fosa Staromiejska 12/14 s. 107 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z częścią inwentarską i budynkiem mieszkalno-gospodarczym

należącej do dłużnika: Andrzej Gotowt

położonej: 87-126 Obrowo, ul. Wiślana 18, Silno,

dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 23978/3 [NKW: TO1T/00023978/3]

Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 s. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl

 

 

Komornik Sądowy

Romuald Czaplewski

 
 
21 lipca 2020

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.