KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU 

                       ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 1763/3
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 1763/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-07-2019 roku o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31, sala nr 316
   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej:
-  nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 4,0500 ha (40500m2), działka ewidencyjna nr 24, w tym: grunty orne klasy RIIIa - 3,30 ha, grunty orne klasy RIIIb - 0,75 ha,
należącej  do dłużników: Mieczysław Lech, Agnieszka Lech
położonej: 87-148 Łysomice, Zęgwirt, gm.Łysomice,
     dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 1763/3   [NKW: TO1T/00001763/3]
Suma oszacowania wynosi 400 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    266 666,67zł.
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe Sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31 w pok. 316  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
 
Uwaga!
 
Licytant musi spełniać warunki ustawy o ustroju rolnym (Dz.U. z 2018 p.1405 i inne):
- zgodnie z art. 2a Ustawy  - rolnik indywidualny,
- osoby i podmioty zgodnie z art. 2a ust.3,
- osoby i podmioty wymienione w art. 2a ust.4 - decyzja administracyjna Dyrektora Generalnego
  Krajowego Ośrodka.
 
Rolnicy indywidualni składają oświadczenia w trybie art. 7 ust. 1 i 4.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Więcej informacji na stronach internetowych: www.torun1komornik.pl, www.licytacje.komornik.pl
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
09 lipca 2019

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.