KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM

W TORUNIU 

ROMUALD CZAPLEWSKI

LINKI DO STRON

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Romuald Czaplewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2021 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę pod adresem ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń w sali nr  316, odbędzie się pierwsza licytacja  udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości   stanowiącej  lokal niemieszkalny, pomieszczenie strychowe  położonej  pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 80/11, Toruń,
        dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00081545/3  przysługującej  dłużnikowi: Maciej Henryk Szady.
Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 27 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 62 11301017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Toruniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: X CO 80/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Komornik Sądowy
Romuald Czaplewski
 
16 marca 2021

Created with WebWave CMS

© Romuald Czaplewski 2006r.  Strony informacyjne nie stanowiące reklamy kancelarii. Umieszczone materiały podlegają ochronie prawnej.